กิจกรรม

กิจกรรมแถลงข่าว

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ร่วมจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2561 กับ สสว. ภายใต้ชื่องาน วันของ SME : Together We Are One ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นประธานกิจกรรม

กิจกรรมแถลงข่าว กิจกรรมการคัดเลือก กิจกรรมอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง Self Assessment