วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารจากสารพิษบ้านไผ่งาม

31 ม.1 ต.ส้าน อ.เวียงสา  จ.น่าน 55110
facebook.com/ศุภลักษณ์ สุวรรณ
supaluke
099 269 1987
ยี่ห้อ ร้านพลับพลึงฟาร์ม
เป็นพืชผักและผลไม้ออร์แกนิค ภายใต้มาตรฐาน pgs lemon farm และ central lab
คุณศุภลักษณ์ สุวรรณเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เห็น ผลผลิต อย่างชัดเจน