กล้วยหอมทองยัดเยียด

64 ม.2 บ้านปรางป้อมเหนือ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150
facebook.com/HomthongYadyead
@homthongyadyead
087 183 2208
ยี่ห้อ หอมทองยัดเยียด
กล้วยอบกรอบ
คุณอชิรา ปัญญาฟูเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูมีมูลค่า มีความสวยงาม ทันสมัยให้มากยิ่งขึ้น