บจก.รักษิวรรณ

45/2 ม.1 ต.เนินมะกอก  อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
fadim_46/facebook
081 6748433
www.fahdinfood.com
081 674 8433
ยี่ห้อ ฟ้าดินฟู้ด
แป้งขนมจากข้าวไรซ์เบอรี่ปราศจากสารกลูเต้นท์
คุณมาลีรัตน์ ปานอุดมลักษณ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาสื่อการตลาดเพื่อรองรับ digital marketing