วันที่ 28-29 มี.ค. 62 กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ 28-29 มี.ค. 62  กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment)  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เขต 13, และ 14) รวม 8 จังหวัด จัดขึ้น ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์

กิจกรรม

ทั้งหมด

วีดีโอ

ทั้งหมด