วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นางมาลี พันธ์วงค์
ภาคใต้ > พัทลุง

ประเภท : ธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ

1. ข้าวสังข์หยด แบบอินทรีย์ กระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดตลอดกระบวนการผลิต 2. แปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด กจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด

ความเป็นมา

แก้ไข้ปัญหาหนี้สินในชุมชน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างความสามัคคี สร้างงาน สร้างอาชีพ
เลขที่ 36 หมู่ที่ 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
089 978 1044