วิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก

นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย
ภาคใต้ > ตรัง

ประเภท : ธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ

1. ล่องแก่ง แบรนด์ล่องแก่บ้านเขาหลักตรัง / ล่องแก่งแม่น้ำตรัง มีบรรยากาศที่สวยงาม น้ำใส 2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง / เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รับโล่พระราชทานจากสมเด็จฯ

ความเป็นมา

บ้านเขาหลักเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียงด้วยต้นทุนทางธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งน้ำและป้าไม้ได้ต่อยอด มาสู่การท่องเที่ยว โดยชุมชน โดยมีคนในชุมชน ร่วมกันเป็นเจ้าของเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับคนในชุมชนปัจจุบัน ทำให้คนในชุมชน ประสบความสำเร็จ หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เลขที่ 138 หมู่ที่ 7 ต.น้ำพุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000
082 420 4691
แผนที่