สิบสาวโฮมสเตย์

นางภคมน โกยวานิช
ภาคใต้ > ระนอง

ประเภท : ธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ

1. ที่พัก และ อาหาร ศึกษาดูงานชุมชน อาหาร 3 ชาติพันธ์ คือ ไทย จีนฮกเกี๊ยน และพม่า (เป็นอาหารท้องถิ่น) 2. อาหารแปรรูป

ความเป็นมา

เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในคนในชุมชน และอยากให้เกาะคณฑี เป็นที่รู้จัก
เลขที่ 11-12 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
095 419 6598
แผนที่