วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ม.1 ต.บ้านกิ่ว

นางสาวนงเยาว์ อุดมวงศ์
ภาคเหนือ > ลำปาง

ประเภท : ธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ

1. บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการใช้วัตุถุดิบในพื้นที่ที่ปลอดสารเคมี 2. ชายอดเชียงดา

ความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่เป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น มีโบราณสถาน-โบราณวัตถุและเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ มีผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ผ้าทอมือลายขี้ม้อน ผลิตภัณฑ์จักสาน และบุคคลากรมีความพร้อมในการให้บริการกับลูกค้า
เลขที่ 68 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
082 628 0711
แผนที่