วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง

นางเสลี่ยง ยศสุพรม
ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. ข้าวหลาม เป็นข้าวหลามที่ผลิตแบบโบราณ ใช้ข้าวพญาลืมแกงที่ปลูกเองในชุมชน ใช้ไม้ไผ่แบบเปราะเป็นไผ่ในท้องถิ่น มาผลิต ชื่อแบรนด์ "พญาน้ำหนาว" 2. ข้าวกล้องพญาลืมแกง เป็นข้าวที่เราปลูกขายเองปลอดสารเคมี ชื่อแบรนด์ "พรานนาข้าว"

ความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตข้าวหลามเป็นข้าวหลามที่ผลิตแบบโบราณ ใช้ข้าวพญาลืมแกงที่ปลูกเองในชุมชน และสามารถกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้เกิดความสามัคคีให้แก่ชุมชน
เลขที่ 269 หมู่ที่ 5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
089 698 4118
แผนที่