ภาคใต้

ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
แกะหนังบางแก้ว (ศูนย์ศิลปหัตถกรรมบางแก้ว กลุ่มหนังตะลุง)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชัยบุรีโฮมสเตย์ (ชัยบุรีเมืองเก่าพัทลุงโฮมเสตย์)
กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนตนเขาย่า
บริษัท เวจเจทฟู๊ด จำกัด
บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ