ภาคใต้

ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงอาสาบ้านบากันเคย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสตรีบ้านบ่อหิน ม.3
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านควน สตูล
บริษัท อัลบารอกัตไทยเฮิร์บ จำกัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสามัคคีออมทรัพย์ชุมชนเพื่อการผลิตบ้านบากันใหญ่
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร