ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป้าหยัน อาหารไทยเพชรบุรี

52 ม.5 ตะหนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
naanaabenjamas@hotmail.com; marisaiamasa@gmail.com
facebook.com/payunhrestaurant
089 474 5238
แกงป่าไก่บ้าน
ฐานิต เอี่ยมอาษาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดตกแต่งจานอาหาร/เครื่องดื่ม