บริษัท ตะวันหวาน จำกัด

399 ม.1 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120
thaindupalm@hotmail.com
baanraitawanwarn
@tawanwarnticket
081 895 3138
เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางศาตร์พระราชาพัฒนาความยั่งยืน
คุณสาวัน ตันเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของฝากให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน