วิสาหกิจชุมชนหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา

118 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ระงู  จ.สตูล 91110
kalabara otop
kalababa
www.kalabaraotop.com
087 249 6765
เต่ากระอานกะลามะพร้าว
คุณจำรูญ ตาเหยบเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน