โรตีแช่แข็ง มาอิดะฮ์

23 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
facebook.com/โรตีแช่แข็ง-มาอิดะฮ์
@rotimaidah
maidah_frozen_roti
082 832 8709
โรตีแช่แข็งเน้นคุณภาพ
คุณจิตรา ราชนิยมและคุณนัดดา ราชนิยมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์