บริษัท พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย์ จำกัด

ชั้น 13 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ (lrc) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
psuitcfanpage
wuy1426p
www.posskincare.com
098 791 4639
ครีมยางพาราposskincare
คุณณัฎฐ์ เศวตรพีพงศ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และจัดทำ VDO สำหรับใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น