วิสาหกิจชุมชนสุขสวัสดิ์

7 ม.6 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
wiwit.puangsawad@gmail.com
facebook.com/สวนไผ่สุขสวัสดิ์ สวนเกษตรผสมผสานแบบปราณีต
w18092518 หรือ 081-9845179
081 984 5179 , 089 920 7815, 089 937 9257
ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แปรรูปผลิตผล น้ำมัลเบอร์รี่ ชาใบอบแห้ง เมล็ดพันธุ์ ชาใบหม่อน ชาผักหวาน อบรมดูงาน ขายผลผลิต มัลเบอร์รี่ หน่อไม้ ยอดผักหวานป่า กล้วย ฯลฯ
นายวิวิช พวงสวัสดิ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบpackageกิจกรรม/สื่อตลาด / สื่อออนไลน์