ไร่สุขสวัสดิ์

7 ม.6 บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
wiwit.puangsawad@gmail.com
facebook.com/ไร่สุขสวัสดิ์ สวนเกษตรผสมผสานแบบปราณีต
w18092518 หรือ 081-9845179
081 984 5179 , 089 920 7815
ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แปรรูปผลิตผล น้ำมัลเบอร์รี่ ชาใบอบแห้ง เมล็ดพันธุ์ ชาใบหม่อน ชาผักหวาน อบรมดูงาน ขายผลผลิต มัลเบอร์รี่ หน่อไม้ ยอดผักหวานป่า กล้วย ฯลฯ
วิวิช พวงสวัสดิ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบpackageกิจกรรม/สื่อตลาด / สื่อออนไลน์