ขวัญเมือง

48 ม.2 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
35
814888851
085 071 9400
ข้าวเหนียวมูนที่ผลิตจากข้าวเหนียวเขาวง GI จ.กาฒสินธุ์
คุณ เชิดชัย รอดแสงเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ใหม่