วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า

189 ม.7 ต.สระตู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
062-5604770
062 560 4770
แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
นางกอบแก้ว ระวิเรืองเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ เพิ่ม story/revise logo