มหาสมุทรปลาทูกินทั้งก้าง

สิงห์บุรี
083 081 2588
ปลาทูนึ่งกินทั้งก้าง
กัลย์สุดา จันทร์เอมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่