มหาสมุทรปลาทูกินทั้งก้าง

สิงห์บุรี
KansudaMahasamut@gmail.com
facebook.com/mahasamutplatukintangkang
@mahasamutseafood
www.mahasamutplatukintangkang.com
083 081 2588
ปลาทูนึ่งกินทั้งก้าง
นางสาวกัลย์สุดา จันทร์เอมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่