บริษัท เจ้าขุนทอง ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

166/108 ม.5 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140
chanached@gmail.com
facebook.com/hilmynahandmade
855077766
hilmynasg
www.hilmynahandmade.com
085 507 7766
สมุดบันทึก ดีไซน์ต่างๆ ที่ผลิตขึ้นจากหนังและวัสดุผสมเช่นไม่คอร์ก ผ้าพื้นเมือง เพื่อเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรม
คุณชนเชฎฐ์ พลัดเชื้อนิลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาจากวัสดุรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นและความเป็นไทย